TË DHËNAT PERSONALE SENSITIVE, 39% E ADMINISTRATËS S’DI SAKTË KATEGORITË, “OPINIONI I KRYEMINISTRIT” CILËSOHET BAZË LIGJORE

Një pyetësor i Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale zbuloi se 39 për qind e atyre që iu përgjigjen pyetjeve nuk dinin përcaktimin e saktë të gjithë kategorisë së të dhënave që quhen personale sensitive.

Pyetësori i bërë tashmë publik tregon se një pjesë cilësonin si të dhënë sensitive emrin apo adresën.

“Lidhur me pyetjen se cilat nga të dhënat e mëposhtmet do të klasifikohej si e dhënë personale sensitive, rezulton se 39% e përgjigjeve i janë referuar si të dhëna sensitive disa alternativave të pasakta, konkretisht, adresës 11%, emrit 5% dhe alternativës të gjitha të mësipërmet 23% e të gjithë përgjigjeve”, thuhet në pyetësorin e Komisionerit.

I njëjti vlerëson se lidhur me pyetjen se cilat të dhëna personale mund të mbajë ligjërisht punëdhënësi për punonjësit e tij, dhe bazuar në përgjigjet e dhëna rezulton se, 10% e përgjigjeve identifikojnë të dhëna të pasakta, të cilat mund ti administrojë punëdhënësi si: 1% Adresën GPS të telefonit celular, 1% Të dhënat e bankës përfshirë kartën e kreditit, 8% Të dhëna lidhur me shëndetin.

Një tjetër pyetje ishte ajo lidhur me çfarë duhet pasur parasysh kur mbledhim të dhënat personale të individëve. Të tre alternativat e vëna në dispozicion janë të sakta, pra në rast se mbledhim të dhëna personale duhet të: 1) Të mos mblidhen informacione personale pa kufizim, 2) Të mos mashtrohen individët në lidhje me qëllimet e mbledhjes së të dhënave personale si dhe 3) Të kufizohet sasia dhe lloji i informacionit që mblidhen në atë që nevojitet për qëllimet e identifikuara. Bazuar në rezultatet e përgjigjeve të dhëna, 59% e anketuesve kanë arritur të evidentojnë se të tre alternativat e dhëna janë të sakta, ndërkohë që 41% e tyre, kanë evidentuar vetëm njërën apo dy alternativa të sakta.

“Bazuar në rezultatet e përgjigjeve të dhëna, 59% e anketuesve kanë arritur të evidentojnë se të tre alternativat e dhëna janë të sakta, ndërkohë që 41% e tyre, kanë evidentuar vetëm njërën apo dy alternativa të sakta” thuhet në pyetësor.

Një pyetje tjetër ishte ajo se : Çfarë përbën bazë ligjore për përpunimin e të dhënave sipas legjislacionit shqiptar për mbrojtjen e të dhënave personale?

“Me anë të kësaj pyetje është synuar kuptueshmëria se sa të informuar janë nëpunësit e administratës publike se, çfarë përbën bazë ligjore për përpunimin e të dhënave sipas legjislacionit shqiptar për mbrojtjen e të dhënave personale. Nga analiza e përgjigjeve rezulton se, përreth 34.4% e të pyeturve kanë identifikuar në mënyrë të gabuar duke përzgjedhur si alternativë: 1) Opinionin e Kryeministrit dhe 2) Urdhrin e titullarit të Institucionit, dhe jo alternativën e saktë konkretisht: Pëlqimin e subjektit të të dhënave”, thuhet në pyetësor.

Sipas zyrës së Komisionerit pyetësori u realizua nëpërmjet 21 pyetjeve, të cilat kishin si përgjigje disa alternativa zgjedhjeje. Në këtë pyetësor janë përfshirë përreth 121 institucione nga sektori publik, duke përfshirë këtu institucionet e pushtetit qendror, institucione të pushtetit vendor, institucione të pavarura si dhe institucione të tjera.

Referuar përgjigjeve rezulton se, në këtë pyetësor kanë marrë pjesë 1704 nëpunës publik. Pjesëmarrësit, të ndarë në përqindje janë përkatësisht: 50% e të pyeturve janë nëpunës të institucioneve të Pushtetit Qendror, 13% e tyre janë pjesë të institucioneve të Pushtetit Vendor, 21% e tyre janë nëpunës të institucioneve të pavarura, dhe 16 % e të pyeturve i përkasin institucioneve të tjera./N.Maho

burimi: monitor.al[contact-form-7 id="355" title="Forma Kontaktit"]

This will close in 0 seconds